fbicon
×
Боя блажна алкидна бяла 0.700 кг Si belle НИНАХИМ

Боя блажна алкидна бяла 0.700 кг Si belle НИНАХИМ

референтен номер ds20829 | наличност 97 бр.
5,40 лв.
  • Блажна алкидна боя;
  • Разфасовка: 0.700 кг;
  • Цвят: бял.

 

Si belle е блажна, алкидна боя и е изключително подходяща за декоративна защита на дървени и метални повърхности в закрити помещения и на открито, които не са изложени на разрушаващи покритията вещества (органични разтворители, агресивни среди), при нормални атмосферни условия.

Начин на работа: 
Повърхностите се обработват по подходящ начин за отстраняване на остатъци от стари покрития, прах и други замърсявания. 
Грундирането на металните повърхности се извършва с Марсел или Сибел Алкиден грунд ПФ-02, Марсел антикориозионен грунд ПФ-07, а дървените с Безир или Грунд импрегнационен за дърво (за нови дървени повърхности).
За максимална гладкост на филма при боядисване на дърво, след пълното изсъхване на първия слой е необходимо обработване на повърхностите с финна шкурка, след което се нанася втория слой.
При необходимост боята се разрежда с до 2% с Разредител АБМ или МРТ, след което се разбърква.
Нанася се с четка, валяк или шприц-пистолет.
Не задържа прах след 3-4 часа.
Изсъхва напълно за 18-24 часа при 23°С.
Разходът е 220-225 г/м² за пълно покриване, в зависимост от цвета.
Гаранционният срок е 24 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.
Съхранение: В закрити, сухи пожарообезопасени складови помещения при температура до 30°С, предпазен от преки слънчеви лъчи.
Съдържа: Минерален терпентин CAS №64742-88-7≤30%, 2-бутанон оксим CAS №96-29-7≤0.3%

Предупреждения за опасност:
Н225 Силно запалими течност и пари;
Н304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища;
Н312+Н332 Вреден при контакт с кожата или при вдишване;
Н315 Предизвиква дразнене на кожата;
Н336 Може да предизвика сънливост или световъртеж;
Н412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект;
Р102 Да се съхранява извън обсега на деца;
Р21 Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване.
Р280 Използвайте предпазни ръкавици, предпазно облекло, защитни очила, предпазна маска за лице;
ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути.
ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно с вода.
Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно.
Продължете с изплакването.
Съдържанието/съдът да се изхвърли в център за събиране на опасни или специални отпадъци, в съответствие с местните, регионални, национални и/или международни разпоредби.
Максимално съдържание на ЛОС за този продукт (кат.:А/г) е 300g/l.

Разгледайте и другите ни предложения в категория "Алкидни бои".

*Посочената цена за продукта " Боя блажна алкидна бяла 0.700 кг Si belle НИНАХИМ " e валидна само при пазаруване онлайн. Възможно е да има несъответствие с цените и количествата на продукта в различните търговски обекти на строителен магазин ДИ ЕС ХОУМ.

Цвят
Бял
Разфасовка
0.7 кг
97 бр.

10 продукта в същата категория