×

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И ОБЩИ УСЛОВИЯ

Документът урежда отношенията и правилата, които "ДиЕс Хоум" ООД ще спазва спрямо Потребителите на сайта www.dshome.bg (наричан за краткост Сайта).

Чл.1 (1) "ДиЕс Хоум" ООД събира, съхранява и обработва личните данни на потребителите на сайта www.dshome.bg на основание  полученото от тях  изрично съгласие,

както е посочено в чл.4, ал. 1, т. 2 и т.3 от Закона за защита на личните данни. Нуждата от обработване на личните данни възниква при предварителна комуникация за

сключване на договор, в който физическото лице е страна, или при предоставяне на услуга, поискана от Потребителя.

(2)  Приемайки Общите условия за услугите, които се предостяват от "ДиЕс Хоум" ООД, Потребителят изрично дава своето съгласие "ДиЕс Хоум" ООД  да обработва личните му

данни, нужни за извършването на услугата.

(3) Съгласието за обработка на личните данни на Потребителя от Сайта се взема писмено и за всеки конкретен случай, съгласно прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на

Европейския парламент (в сила от 28.05.2018г.) и Съвета от 27.04.2018 г., касаещ защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и свободното

движение на такива данни, както и отмяната на Директива 95/ 46/ЕО (Общ регламент за защита на личните данни).

Чл.2 (1) "ДиЕс Хоум" ООД може да събира, съхранява и използва следната лична информация за Потребителите:

1.1       Информация за IP адрес, местоположение, браузър, операционна система, броя на посещенията, дължината им и др.

1.2       Данните, попълнени в регистрационната форма на Сайта или при създаването на профил в Сайта (име, адрес,телефон, e-mail  и др.)

1.3       Информация, която е предоставеа по време на комуникация със Сайта, както и самата комуникация.

1.4       Всякакъв друг вид лични данни, които са изпратени по желание на Потребителя до Сайта.

(2) "ДиЕс Хоум" ООД не изисква от Потребителите на Сайта никаква информация, съдържаща данни за тяхната религиозна, етническа или политическа принадлежност.

(3) Ако Потребителят реши да предостави на "ДиЕс Хоум" ООД лични данни на трета страна, то той трябва да получи нейното изрично съгласие данните да бъдат предоставени,

съхранени и обработвани.

Чл.3 (1)"ДиЕс Хоум" ООД ще използва получената и съхранена лична информация за Потребителите на Сайта за следните цели:

1.1  За оформяне на счетоводни документи

1.2  За статистически анализи

1.3  За администриране и персонализиране на Сайта

1.4.  За предоставяне на предварително поискани и заявени от Потребителя услуги

1.5  За изпращане на съобщения и електронни писма, които не са търговски и са пожелани и очаквани от Потребителя

Чл.4 (1)  "ДиЕс Хоум" ООД  може да разкрие лична информация в случаите:

1.1       на законово искане от държавен орган или представител на държавната власт, но в рамките определени от Закона

1.2       на поискан достъп от Надзорния орган - Комисията за защита на личните данни

1.3       на заведено съдебно производство или при защита на законовите права на "ДиЕс Хоум" ООД

1.4       когато се налага да се извърши определена, заявена от Потребителя услуга неговите данни могат да бъдат предоставени на служители, подизпълнители,

застрахователи и др.

1.5       на продажба на част от бизнеса или на целия бизнес, данни на Потребителите могат да бъдат предоставени на бъдещия купувач.

Чл.5 (1) "ДиЕс Хоум" ООД се стреми да осигури нужната степен на защита на личните данни от незаконно посегателство, доколкото позволява развитието на технологиите и

ресурсите, с които разполага.

(2) Потребителите се съгласяват с факта, че самото предоставяне на информация в Интернет е несигурно и не би могло да има пълна защита срещу посегателство

(3) Потребителите от своя страна също трябва да бъдат предпазливи и отговорни за съхранението на личните им данни, предоставени в Сайта и съхранението на паролите,

които използват в Сайта

(4) Потребителите трябва да поддържат личните си данни актуални и да уведомяват своевременно "ДиЕс Хоум" ООД за настъпили промени

Чл.6 (1) Физическото лице, за което се отнасят личните данни, може да поиска информация от "ДиЕс Хоум" ООД за това какви негови лични данни се съхраняват, при условие,

че надлежно удостовери своята самоличност.

(2) В случай че за предоставянето на информацията от ал.1 е необходимо заплащането на такси или други плащания, то последните се поемат от физическото лице, изискващо

данните.

(3) Потребителят има право да заяви, че не желае неговите лични данни да се използват с маркетингови цели, като надлежно информира "ДиЕс Хоум" ООД за това свое

желание.

(4) Потребителят има право да поиска "ДиЕс Хоум" ООД да коригира, актуализира или заличи неговите лични данни.

Чл.7 Сайтът съдържа хипервръзки към други сайтове. "ДиЕс Хоум" ООД не носи отговорност за тяхната политика за конфиденциалност и съхранение на личните данни.

Чл.8 (1) "ДиЕс Хоум" ООД си запазва правото да внася промени в Политиката си за съхранение на личните данни, като се задължава да публикува внесените промени на Сайта.

(2) Направените промени в Политиката за съхранение на личните данни влизат в сила след публикуването им в Сайта.

Чл.9 (1) Сайтът използва биквитки (cookies), за да може да работи качествено. Това са файлове, които позволяват да бъдат съхранени действия на Потребителя в Сайта и

при необходимост да бъдат предоставени отново (последни разгледани страници, избран език и др.).

(2) По-голяма част от използваните браузъри позволяват бисквитките да бъдат блокирани и Потребителят има право да го направи по всяко време. Това обаче може да

ограничи или спре достъпа до някои функционалности на Сайта.

 

 

 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Общи условия за ползване на уебсайта www.dshome.bg  и услугите, предлагани от ф. "ДиЕс Хоум" ООД

 

                       I.        ПРЕДМЕТ

Чл.1 (1)  Настоящите общи условия регулират отношенията между ф. "ДиЕс Хоум" ООД с ЕИК: 124134610 собственик на уебсайта www.dshome.bg, наричан по-долу за краткост

Сайта, и всеки един от потребителите на www.dshome.bg , наричан по-долу за краткост Потребител/и.  

(2) Потребителите, посещавайки или използвайки Сайта, се съгласяват да спазват и изпълняват настоящите Общи условия и възможните последващи промени и актуализации в

тях.

                    II.        ДАННИ ЗА СОБСТВЕНИКА НА САЙТА

Чл.2  Информация относно "ДиЕс Хоум" ООД

Наименование: "ДиЕс Хоум" ООД

Седалище и адрес на управление: 9300 Добрич, бул. Добруджа 4, e-mail- webshop@dshome.bg , GSM: (+359) 87 634 4265

ЕИК: 124134610

МОЛ: Добромир Маринов

                 III.        ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.3  Сайтът и предлаганите от него услуги са достъпни при спазването на разпоредбите, описани в настоящите Общи условия.

Чл. 4  Сайтът си запазва правото да прави промени по Интернет страницата (www.dshome.bg), без съгласието на Потребителите и без необходимостта да ги уведомява за това.

Чл.5 Сайтът не гарантира постоянното и безпроблемното функциониране на Интернет страницата (www.dshome.bg) или липсата на достъп до нея, както и наличието на грешки.

Чл.6 Сайтът има право да сваля или спира достъпа до материали на Интернет страницата (www.dshome.bg), както и до самата страница по своя собствена преценка, без да се

налага предварително уведомяване на Потребителите и без да носи отговорност за евентуално настъпили в следствие на това вреди на Потребителя.

                   IV.        АВТОРСКО ПРАВО И ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл.7 (1) Всички, публикувани в сайта текстове, снимки, видео и аудио материали, визуални елементи и други, съдържащи се в Сайта публикации, са изключителна

интелектуална собственост на ф. "ДиЕс Хоум" ООД и попадат под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права като не могат да бъдат копирани,

възпроизвеждани или използвани от трети лица без писменото съгласие на "ДиЕс Хоум" ООД.

(2) Всяко нарушение на авторските права на "ДиЕс Хоум" ООД и всяко неправомерно използване на информация от Сайта, части от Сайта, изображения или други елементи от

Сайта представлява нарушение и извършителят ще бъде преследван и ще носи цялата гражданска и наказателна отговорност за извършеното от него деяние, предвидено от

действащото българското законодателство.

                      V.        ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл.8 (1) Сайтът събира, съхранява и обработва лични данни на Потребителите само и във връзка с осъществяването на дейността си, при спазване на всички законови

изисквания и разпоредби на действащото законодателство и Закона за защита на личните данни. Личните данни на Потребителя могат да бъдат използвани за удостоверяване,

връзка и отговор при направено запитване в сайта, за изготвянето на статистически анализи за ползвателите на страницата, за защита на сигурността на Сайта и др.

(2) Във връзка със спазването на разпоредбите на Закона за защита на личните данни, Сайтът предприема мерки за защита на личните данни на Потребителите.

(3) Съгласието за обработка на личните данни на Потребителя от Сайта се взема писмено и за всеки конкретен случай, съгласно прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на

Европейския парламент (в сила от 28.05.2018г.) и Съвета от 27.04.2018 г., касаещ защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и свободното

движение на такива данни, както и отмяната на Директива 95/ 46/ЕО (Общ регламент за защита на личните данни).

Чл.9 Информацията, която Сайтът получава чрез посещенията на Потребителя в Интернет страницата (www.dshome.bg), няма да бъде разкривана, обменяна или продавана на

трета страна, освен в случаите, когато това се изисква от действащото законодателство или от надлежно упълномощен орган при спазване на законовите разпоредби.

Чл.10 Потребителят има право да изиска от Сайта да промени или заличи личните му данни.

                   VI.        ПРОМЯНА В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл.11(1) Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни от "ДиЕс Хоум" ООД, като промените бъдат публикувани на Сайта.

(2) Направените промени в Общите условия влизат в сила след публикуването им в Сайта и важат за всички Потребители.

                VII.        ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Чл.12 (1) Предоставената в Сайта информация е такава, каквато е и използването й от Потребителя е негова отговорност .

(2) Сайтът не носи отговорност за вреди, нанесени на Потребителя и настъпили вследствие на информация или съвет, публикувани в Сайта.

(3) Сайтът  не носи отговорност за вреди, причинени от посетителите  на трети лица, използвайки информация от Сайта или самия Сайт.

Чл.13  Сайтът няма да разглежда или уважава претенции от страна на Потребителите, свързани с невъзможността от ползване на Интернет страницата (www.dshome.bg). "ДиЕс Хоум" ООД може по всяко време да спре достъпа до Сайта за поддръжка, актуализация или ремонт.

Чл.14  Сайтът не носи отговорност за информацията, публикувана от Потребителите.

Чл.15 Сайтът не носи отговорност ако трети лица нанесат щети върху акаунта на Потребителя.

 

             VIII.        ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.16 Потребителите се задължават да спазват законовите изисквания, доброто поведение и етичните норми при ползването на Сайта, публикуването на информация или

действията, които извършват.

Чл.17 За всички възникнали и неуредени в настоящите Общи условия казуси се прилага действащото законодателството на Република България.

Чл.18 Настоящите Общи условия влизат в сила и са валидни за всички Потребители на Сайта от 25.05.2018


1. Плащане с банкова карта през виртуален ПОС

1.1 На нашия сайт www.dshome.bg респективно „ДИ ЕС ХОУМ" ООД може да платите с банкова дебитна, кредитна или бизнес карта с логото на Visa и MasterCard чрез виртуалния ПОС на обслужваща ни банка, която е ДСК АД част от OTP goup.

1.2 Сигурността на плащанията са защитени посредством програмите за сигурнист на международните картови организации (МКО) MasterCard Identity check и VISA Secure.

1.3 При плащане с карта през виртуалния ПОС на банка ДСК ще е необходимо да въведете номер на карта, валидност, CVV/CVC. Ако Вашата карта участва в програмата за сигурнаст на МКО  MasterCard Identity check и VISA Secure  то ще е необходимо да въведете 3-D парола.

1.4 Ние от www.dshome.bg респективно „ДИ ЕС ХОУМ" ООД не събираме, не обработваме и не съхраняваме данни на карти. Всички данни на карти се попълват лично от Вас в защитане платежна страница на обслужващата ни банка.

1.5 Независимо от валутата на Вашата банкова сметка, транзакцията ще бъде извършена в български лева според актуалния обменен курс на обслужващата Ви банка. Всички цени са крайни, с включено ДДС.

1.6 В случаите, в коитo се налага да се възстанови сума, без значение цялостно или частично и плащането е направено с карта то ние възстановяваме сумата чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането в срок от 14 дни.

1.7 От гледна точка на сигурност, максималната сума за плащане с карта е 1000 лева.

1.8 Банка ДСК за момента е единствената банка в България, която притежава PCI DSS  сертификат и преминава ежегодно одит, за да се потвърди, че всичките ѝ процеси покриват изискванията на PCI DSS.

PCI DSS (Payment Card Industry Security Standards Council) сертификат - световен стандарт за сигурност и безопасност на картовите транзакции и разплащания в интернет, който включва изисквания в шест основни области: изграждане и поддържане на сигурна мрежа, защита срещу кражба на данни, разработване и поддържане на програма за управление на уязвими места, прилагане на мерки за контрол на достъп, наблюдение и тестване на мрежата, и поддържане и прилагане на политика за информационна сигурност;

ПОСТ ТЕРМИНАЛ БАНКА ДСК

ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ. РЕКЛАМАЦИИ

ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се откаже от договора от разстояние и да върне продуктите, поръчани от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН www.dshome.bg  в рамките на 30 /тридесет/ дни от датата на приемане на стоките от ПОТРЕБИТЕЛЯ или от трето лице, различно от превозвача и посочено от ПОТРЕБИТЕЛЯ, или когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно - считано от дата, на която ПОТРЕБИТЕЛЯТ или трето лице, различно от превозвача и посочено от ПОТРЕБИТЕЛЯ, извърши приемане на последната стока.

Приемайки ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ изрично декларира съгласието си за възстановяване на суми чрез банков превод независимо от използваното платежно средство за заплащане на извършените поръчки, при условие, че това не е свързано с допълнителни разходи за ПОТРЕБИТЕЛЯ.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава само стойността на заплатената цена на върнатата стока, такава каквато е била при заявката и закупуването й.

- Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ е платил поръчката си чрез наложен платеж, сумата се възстановява  чрез банков превод.

- Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ е платил поръчката си чрез банкова карта, сумата се възстановява  чрез банков превод


Продуктът трябва да се върне с неговата оригинална кутия/опаковка с етикет и касова бележка, без индикации, че е бил употребяван, без да е повреден или третиран по какъвто и да е начин.

 ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да съхранява получената от него стока и да осигури запазването на нейното качество, без да се нарушава целостта на поставения етикет.

Всички допълнителни разходи, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ е направил за получаването и връщането на закупената стока, комисионни на банки и други разходи извън сумата по стойността на продуктите от поръчката, остават за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ

При връщане на продукти, които ползват отстъпка, ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава обратно само реално заплатената сума.  

 В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ реши да се оттегли от договора за покупко-продажба от разстояние и желае да върне всички артикули от поръчката или само част от тях, разходите относно куриерската услуга са за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

 Вслучай на грешно изпратен продукт не по вина на ПОТРЕБИТЕЛЯ, „Ди Ес Хоум“ ООД поема разходите относно куриерската услуга

В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ открие дефекти на стоката, ДРУЖЕСТВОТО ще спази законовите разпоредби относно рекламациите.

Възстановяването на суми, направени с банкова карта става чрез  нареждане на обратна операция по картата, с която е извършено плащането в срок от 14 дни.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава само стойността на заплатената цена на върнатата стока, такава каквато е била при заявката и закупуването й.

- Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ е платил поръчката си чрез наложен платеж, сумата се възстановява  чрез банков превод.