fbicon
×
Боя блажна алкидна светло синя 0.700кг si belle - 1
Боя блажна алкидна светло синя 0.700кг si belle - 2
Боя блажна алкидна светло синя 0.700кг si belle - 1
Боя блажна алкидна светло синя 0.700кг si belle - 2

Боя блажна алкидна светло синя 0.700кг si belle

референтен номер ds21669 | наличност 15 бр.
5,40 лв.

Сибел блажна боя алкидна е изключително подходяща за декоративна защита на дървени и метални повърхности в закрити помещения и на открито, които не са изложени на разрушаващи покритията вещества (органични разтворители, агресивни среди), при нормални атмосферни условия.

 

Начин на работа: Повърхностите се обработват по подходящ начин за отстраняване на остатъци от стари покрития, прах и други замърсявания. Грундирането на металните повърхности се извършва с Марсел или Сибел Алкиден грунд ПФ-02, Марсел антикориозионен грунд ПФ-07, а дървените с Безир или Грунд импрегнационен за дърво (за нови дървени повърхности). За максимална гладкост на филма при боядисване на дърво, след пълното изсъхване на първия слой е необходимо обработване на повърхностите с финна шкурка, след което се нанася втория слой. При необходимост боята се разрежда с до 2% с Разредител АБМ или МРТ, след което се разбърква. Нанася се с четка, валяк или шприц-пистолет.

Съхнене: Не задържа прах след 3-4 часа. Изсъхва напълно за 18-24 часа при 23°С.

Разход: 220-225 g/m² за пълно покриване, в зависимост от цвета.

Гаранционен срок: 24 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.

Съхранение: В закрити, сухи пожарообезопасени складови помещения при температура до 30°С, предпазен от преки слънчеви лъчи.

Съдържа: Минерален терпентин CAS №64742-88-7≤30%, 2-бутанон оксим CAS №96-29-70.3%

Предупреждения за опасност: Н225 Силно запалими течност и пари; Н304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища; Н312+Н332 Вреден при контакт с кожата или при вдишване; Н315 Предизвиква дразнене на кожата; Н336 Може да предизвика сънливост или световъртеж; Н412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект; Р102 Да се съхранява извън обсега на деца; Р21 Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.; Р280 Използвайте предпазни ръкавици, предпазно облекло, защитни очила, предпазна маска за лице; Р302+Р352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно с вода. Р305+Р351+Р338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването; Р501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в център за събиране на опасни или специални отпадъци, в съответствие с местните, регионални, национални и/или международни разпоредби.

Максимално съдържание на ЛОС за този продукт (кат.:А/г) е 300g/l.

Цвят
Син
Разфасовка
0.7 кг
15 бр.

10 продукта в същата категория