fbicon
×

Ди Ес Хоум“ ООД

9300 Добрич, бул. „Добруджа“ № 4

тел.: +359 58 668 300; +359 88 813 4141; ел.поща: office@dshome.bg; www.dshome.bg

 Информация, предназначена за клиенти и външни посетители

на Търговски център в град Добрич

 

Относно: Изисквания, относно осигуряване на здравето и безопасността при работа

 „Ди Ес Хоум“ ООД работи в условията на сертифицирана система за управление, съгласно стандартите EN ISO 9001:2015; EN ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018.

 

С цел прилагане на оповестената Политика за управление и осигуряване на съответствие с изискванията на стандарта ISO 45001:2018, „Ди Ес Хоум“ ООД информира всички свои клиенти и външни посетители на Търговски комплекс в гр. Добрич, за възможните рискове и опасности за тяхното здраве в резултат от извършваните дейности на територията на обекта.

 

В търговския комплекс на „Ди Ес Хоум“ ООД, намиращ се на адрес 9300 Добрич, бул. „Добруджа“ № 4, се извършват следните дейности:

 

Търговия и доставка на строителни материали на едро и на дребно, инструменти и консумативи, електроматериали, лични предпазни средства, градинска мебел и аксесоари

 

Оценени са възможните рискове на работните места и използваното работно оборудване, по ред, съгласно ЗЗБУТ и приложимите подзаконови нормативни актове.

 

„Ди Ес Хоум“ ООД постоянно следи за изпълнението и прилага програми от мерки, които да осигурят безопасност и здраве при работа за всички заинтересовани страни: персонал, клиенти и посетители, външни изпълнители (доставчици на строителни материали), контролни и регулаторни органи.

 

За предпазване от потенциални рискове и опасности на клиенти и външни посетители, е задължително спазването на по-долу описаните изисквания и правила за всеки пребиваващ на територията на дружеството.

 

Посещение на търговска зала – магазин, шоурум и складови помещения

 • Не се допуска влизането на клиенти и външни посетители в зони и места, които са обозначени като забранени за свободен достъп.
 • За въведените забрани, предупреждения, задължения, както и за определянето на маршрутите за евакуация, на аварийните изходи и на местата на средствата за гасене на пожар и оказване на първа долекарска помощ, са налични указателни табели;
 • Задължително се следват инструкциите на длъжностните лица и указателните табели за потенциални опасности, които могат да възникнат, в търговската зала и помещенията със свободен достъп;
 • Изрично се забранява достъпът и присъствието на клиенти до складовите помещения и местата в откритите складови площи, където се работи с мотокари;
 • Изрично се забранява достъпът и присъствието на клиенти и посетители на местата, където се извършват товаро-разтоварни дейности.

 

Използване на МПС и предотвратяване на инциденти и произшествия с автомобили

 • С цел безопасното използване на местата за паркиране на лични МПС, следва да се използват обозначените открити пространства за временен престой на клиенти;
 • Не се допуска свободното движение на клиенти в зоните, обозначени за товаро-разтоварна дейност;
 • При необходимост от извършване на товарна дейност с автомобил на клиент до складова база, задължително се следват инструкциите и указанията за придвижване от отговорно длъжностно лице от „Ди Ес Хоум“ ООД;

 

Опазване на околната среда

 • Забранява се разпиляването на отпадъци от опаковки или изхвърлянето им на нерегламентирани места, извън обозначените за събиране на съответния вид отпадък;
 • Не се допуска паркиране на автомобили с незагасени двигатели;
 • В случай на разливи на масла и ГСМ от неизправни автомобили, се прилагат незабавно мерки по обезвреждането им: посипване с пясък от поставени за целта сандъци до: търговската зала; складовите бази.

 

Управител:

(Д. Маринов)

 

Добрич, 27.12.2018 г.

 

 

Информация, предназначена за външни изпълнители – доставчици на строителни материали,

на територията на Търговски център в град Добрич

 

 

Относно: Изисквания, относно осигуряване на здравето и безопасността при работа

 „Ди Ес Хоум“ ООД работи в условията на сертифицирана система за управление, съгласно стандартите EN ISO 9001:2015; EN ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018.

 

С цел прилагане на оповестената Политика за управление и осигуряване на съответствие с изискванията на стандарта ISO 45001:2018, „Ди Ес Хоум“ ООД информира всички свои външни изпълнители – доставчици на строителни материали, извършващи дейности на територията на Търговския комплекс в гр. Добрич, за възможните рискове и опасности за тяхното здраве в резултат от извършваните дейности от „Ди Ес Хоум“ ООД.

 

В търговския комплекс на „Ди Ес Хоум“ ООД, намиращ се на адрес 9300 Добрич, бул. „Добруджа“ № 4, се извършват следните дейности:

 Търговия и доставка на строителни материали на едро и на дребно, инструменти и консумативи, електроматериали, лични предпазни средства, градинска мебел и аксесоари;

 

При извършване на товаро-разтоварна дейност, всички външни доставчици на строителни материали трябва да извършват своята дейност, при спазване на правилата за безопасност и здраве при работа, като отчитат въздействието на дейността на „Ди Ес Хоум“ ООД по отношение на БЗР за времето, докато са на територията на търговския комплекс.

 

За предпазване от потенциални рискове и опасности на външните доставчици на строителни материали, докато извършват дейност на територията на търговския комплекс на „Ди Ес Хоум“ ООД в гр. Добрич, задължително се спазват на по-долу описаните изисквания и правила:

 

 

Достъп до местата за извършване на товаро-разтоварна дейност:

Влизането с товарен автомобил на територията на „Ди Ес Хоум“ ООД се извършва през пропускателен пункт на главен вход от страната на бул. „Добруджа“ № 4;

Задължително се следват указанията на отговорното длъжностно лице – началник Склад „Строителни материали“, за маршрут и насочване към място за товаро-разтоварна дейност. Мястото е с голяма дължина и осигурен двустранен изход;

При извършване на товаро-разтоварна дейност с бързо натрупване на материали, се осигурява допълнителна площ с достъп на транспортното средство до нея.

 

Времето за товаро-разтоварна дейност и свързаният с това престой на превозното средство на територията на „Ди Ес Хоум“ ООД не следва да надвишава 40 мин.;

Следват се указанията на началник Склад „Строителни материали“ за използване на алтернативен маршрут за излизане от търговския обект;

С цел недопускане на транспортно произшествие, се следват знаците, сигналите и маркировката, осигуряваща необходимата безопасност.

 

Настоящият документ определя минималните изисквания по безопасност и здраве при работа и опазване на околната среда, при изпълнение на дейности от външни доставчици на строителни материали, свързани с товаро-разтоварна дейност на строителни материали на територията на Търговския център в гр. Добрич.

Всички външни изпълнители (доставчици на материали), независимо от тези изисквания, задължително спазват законодателството по безопасност и здраве при работа, приложимо към тяхната дейност, докато са на територията на търговския център на „Ди Ес Хоум“ ООД.