fbicon
×

Ди Ес Хоум“ ООД

9300 Добрич, бул. „Добруджа“ № 4

тел.: +359 58 668 300; +359 88 813 4141; ел.поща: office@dshome.bg; www.dshome.bg

 Информация, предназначена за външни изпълнители – доставчици на строителни материали,

на територията на Търговски център в град Добрич

 Относно: Изисквания, относно осигуряване на здравето и безопасността при работа

  „Ди Ес Хоум“ ООД работи в условията на сертифицирана система за управление, съгласно стандартите EN ISO 9001:2015; EN ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018.

 

С цел прилагане на оповестената Политика за управление и осигуряване на съответствие с изискванията на стандарта ISO 45001:2018, „Ди Ес Хоум“ ООД информира всички свои външни изпълнители – доставчици на строителни материали, извършващи дейности на територията на Търговския комплекс в гр. Добрич, за възможните рискове и опасности за тяхното здраве в резултат от извършваните дейности от „Ди Ес Хоум“ ООД.

 

В търговския комплекс на „Ди Ес Хоум“ ООД, намиращ се на адрес 9300 Добрич, бул. „Добруджа“ № 4, се извършват следните дейности:

 

Търговия и доставка на строителни материали на едро и на дребно, инструменти и консумативи, електроматериали, лични предпазни средства, градинска мебел и аксесоари.

 

При извършване на товаро-разтоварна дейност, всички външни доставчици на строителни материали трябва да извършват своята дейност, при спазване на правилата за безопасност и здраве при работа, като отчитат въздействието на дейността на „Ди Ес Хоум“ ООД по отношение на БЗР за времето, докато са на територията на търговския комплекс.

 

За предпазване от потенциални рискове и опасности на външните доставчици на строителни материали, докато извършват дейност на територията на търговския комплекс на „Ди Ес Хоум“ ООД в гр. Добрич, задължително се спазват на по-долу описаните изисквания и правила:

 Достъп до местата за извършване на товаро-разтоварна дейност:

  • Влизането с товарен автомобил на територията на „Ди Ес Хоум“ ООД се извършва през пропускателен пункт на главен вход от страната на бул. „Добруджа“ № 4;
  • Задължително се следват указанията на отговорното длъжностно лице – началник Склад „Строителни материали“, за маршрут и насочване към място за товаро-разтоварна дейност. Ммястото е с голяма дължина и осигурен двустранен изход.

 

Извършване на товаро-разтоварна дейност

  • При извършване на товаро-разтоварна дейност с бързо натрупване на материали, се осигурява допълнителна площ с достъп на транспортното средство до нея.
  • Времето за товаро-разтоварна дейност и свързаният с това престой на превозното средство на територията на „Ди Ес Хоум“ ООД не следва да надвишава 40 мин.;
  • Следват се указанията на началник Склад „Строителни материали“ за използване на алтернативен маршрут за излизане от търговския обект;
  • С цел недопускане на транспортно произшествие, се следват знаците, сигналите и маркировката, осигуряваща необходимата безопасност.

 

Опазване на околната среда

  • Забранява се разпиляването на отпадъци от опаковки или изхвърлянето им на нерегламентирани места, извън обозначените за събиране на съответния вид отпадък;
  • Не се допуска паркиране на автомобили с незагасени двигатели;
  • В случай на разливи на масла и ГСМ от неизправни автомобили, се прилагат незабавно мерки по обезвреждането им: посипване с пясък от поставени за целта сандъци до: търговската зала; складовите бази.

Настоящият документ определя минималните изисквания по безопасност и здраве при работа и опазване на околната среда, при изпълнение на дейности от външни доставчици на строителни материали, свързани с товаро-разтоварна дейност на строителни материали на територията на Търговския център в гр. Добрич.

 

Тези изисквания не освобождават външните изпълнители (доставчици на строителни материали) от задълженията им да спазват законодателството по безопасност и здраве при работа, приложимо към тяхната дейност, докато са на територията на търговския център на „Ди Ес Хоум“ ООД.

  

 

Управител:

(Д. Маринов)

 

Добрич, 27.12.2018 г.