fbicon
×
"Ди Ес Хоум" ООД
9300 Добрич, бул. "Добруджа" No 4
тел.: +359 58 668 300; +359 88 813 4141; ел.поща: office@dshome.bg; www.dshome.bg

ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ

НА КАЧЕСТВОТО, ОКОЛНАТА СРЕДА И БЕЗОПАСНОСТТА И ЗДРАВЕТО ПРИ РАБОТА

Политиката по качество на "Ди Ес Хоум" ООД е насочена към запазване на лидерските позиции на дружеството в търговията и доставката на строителни материали, продукти и консумативи за всички етапи на строителството, на регионално и на национално ниво, към постигане на удовлетвореност на клиентите и на заинтересованите страни при предоставянето на услуги, в съответствие с утвърдените добри практики в бранша, в крак със съвременните технологии и пазарни изисквания и очакванията на клиентите.

Ръководството на "Ди Ес Хоум" ООД прилага своята Политика по качество, в съответствие със следните принципи за управление на качеството:

Насоченост към клиента - предоставяните услуги следват изискванията на клиентите, които се установяват в непрекъснат диалог, обратна връзка и проучване на нагласи и тенденции. Извършваните услуги съответстват напълно на изискванията на приложимите нормативни актове в областта на търговската дейност и следват новите технологии и решения за прилагане на иновативни процесни подходи и постоянно подобряване;

Лидерство - ръководството поема отговорност за ефикасността на Системата за управление на качеството;

Приобщаване на персонала - ръководството се стреми да осигури единство на целите по качество, като създава и поддържа работна среда, в която работниците и служителите се

чувстват ангажирани и мотивирани за постигането им;

Процесен подход - процесите за създаване на услугите са взаимосвързани и се разглеждат и управляват като система, а не самостоятелно;

Подобряване - основна цел на Системата е чрез постоянен мониторинг и измерване да предотвратява получаване на некачествени услуги, да внедрява действия за постигане на планирани резултати и непрекъснато подобряване на процесите, чрез предприемане на ефикасни коригиращи мерки;

Вземане на решения, основани на доказателства - системите за вътрешни и външни комуникации, управлението на документи и записи създават предпоставка за вземане на решения, основани на актуални данни и информация;

Управление на взаимоотношенията - организацията и нейните доставчици са взаимно зависими. Всички делови и търговски взаимоотношения се базират на коректност, лоялност и взаимна изгода, като включват осигуряване на качеството на предоставяните услуги.

За реализирането на тази политика, Ръководството на "Ди Ес Хоум" ООД работи в посока на постигане на следните стратегически

Цели по качеството

Утвърждаване на лидерските позиции на дружеството в национален мащаб при търговията и доставката на едро и на дребно на строителни материали, консумативи и продукти за пълния цикъл на строителството, чрез непрекъснато разширяване на продуктовата гама и използването на иновативни подходи и решения за продажба и достигане до клиента, в крак с новите тенденции и технологии;

Повишаване конкурентоспособността на Организацията, чрез непрекъснато усъвършенстване на знанията и уменията на служителите, оптимизация на управлението и процесите и поддържане на стабилен ръст на продажбите;

Оптимизация на процесите чрез внедряване на съвременни системи и технологии;
Повишаване на компетентността и мотивацията на персонала;
Поддържане и постоянно прилагане на лидерския подход при управлението;
Пълно съответствие на извършваните дейности с приложимите нормативни изисквания към тях.

"Ди Ес Хоум" ООД е социално отговорно дружество, което прилага Политика по безопасност и здраве при работа, отразяваща поетите ангажименти от ръководството, относно:

Осигуряване на съответствие с приложимите в дейностите на фирмата законови и други изисквания, свързани с идентифицираните опасности за здравето и безопасността;

Осигуряване и поддържане на техника и оборудване, които са безопасни и без всякакви рискове за здравето при работа;

Осигуряване и поддържане на безопасна работна среда;

Определянето на общи и конкретни цели по здравословни и безопасни условия на труд;

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

Създаване на организация и условия за управление на злополуки, инциденти и други несъответствия по здравословните и безопасни условия на труд

За прилагането на Политиката по безопасност и здраве при работа, Ръководството на дружеството работи в посока на постигане на следните общи

Цели по безопасност и здраве при работа

Осигуряване на непрекъснато наблюдение и контрол върху параметрите на работната среда;

Постоянно подобряване на състоянието на безопасността и здравето при работа при извършването на дейности в областта на строителството;

Отчитане изискванията на заинтересованите страни и прилагане на принципите на партньорство с тях, за непрекъснато подобряване на условията на труд и постигане на пълно съответствие на дейността с приложимите нормативни изисквания по отношение на безопасността и здравето при работа;

Осигуряване на пълно съответствие на извършваните дейности с действащите законови и нормативни изисквания по безопасност и здраве при работа;

Привличане на външни заинтересовани страни и персонала при определянето на значимите рискове и свързаните с тях въздействия върху безопасността и здравето при работа;

Осигуряване на ресурси и инфраструктура, използване на технологии, материали и оборудване, които да гарантират спазването на изискванията за безопасност и здраве при работа.

Политиката по управление на околната среда на "Ди Ес Хоум" ООД отразява екологичните отговорности на дружеството, свързани с:

* отговорно и пестеливо използване на природните ресурси;

* предотвратяване на замърсяването и непрекъснати подобрения в дейностите по опазване на околната среда;

* изпълнение на всички отнасящи се за сектора законови и други изисквания, към които дружеството доброволно се е присъединило да изпълнява;

* намаляване на отпадъците от дейностите на дружеството и насърчаване на инициативи за рециклиране и повторна употреба на материали, когато това е възможно;

* намаляване до минимум на вредното въздействие върху околната среда, вследствие на замърсяване на въздуха, водите и почвите;

* интегриране на екологичната, икономическа и социална устойчивост в бизнеса на дружеството.

Ръководството и служителите на "Ди Ес Хоум" ООД осъзнават, че дейностите на дружеството оказват влияние върху околната среда и една от основните отговорности е да се управляват тези дейности така, че да се запази заобикалящата природна среда.

"Ди Ес Хоум" ООД следва, прилага и изпълнява своята Политика по управление на околната среда, като определя следните

Цели по управление на околната среда

Ефективно управление на значимите аспекти на околната среда;

Осъществяване на ефективен контрол за управление на отпадъците;

Осъществяване на непрекъснат обмен на информация със заинтересованите страни, относно въздействието на дейността на дружеството върху аспектите на околната среда;

Осъзнаване на отговорността от ръководството и от работещите за опазване на околната среда;

Намаляване на вредните въздействия върху околната среда;

Стриктно спазване на задълженията за спазване в областта на управление на околната среда.

Ръководството на "Ди Ес Хоум" ООД официално декларира своята Политика по управление на качеството, околната среда и безопасността и здравето при работа, която е създадена за целите на Системата за управление.

Политиката по управление на качеството, на безопасността и здравето при работа е обект на периодичен преглед, анализ и промяна така, че да отговаря на променящите се условия, изисквания на заинтересованите страни и други външни обстоятелства.

Политиката е разгласена, осъзната, прилагана и поддържана от всички служители и работници във фирмата.

Управител: ..................................

(Добромир Маринов)

Версия: 02

Прегледана за актуалност на: 04.01.2019 г.