fbicon
×

Ред и условия за вътрешно подаване на сигнали по чл. 13 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения /ЗЗЛПСПОИН/ - това да е като заглавие

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ

Съгласно ЗЗЛПСПОИН, обн., ДВ, бр. 11 от 2.02.2023 г., в сила от 4.05.2023 г. и Заповед №13/05.05.2023г. на управителя на ,, Ди Ес Хоум“ ООД

    Сигнал за нарушение или установена опасност от извършване на нарушение могат да се подават писмено или устно до г-жа Деница Начева, юрисконсулт в качеството ѝ на  отговорно лице за разглеждане на сигнали в ,,Ди Ес Хоум“ ООД, а при отсъствие от нейна страна или при наличието на основания  за отвод / самоотвод до г-жа Жана Торова, на длъжност – ТРЗ и Личен Състав.

Ред за подаване на сигналите

    Може да подадете писмен сигнал чрез попълване на формуляр по образец на КЗЛД, по някой от следните начини: 

  1. Лично, на отговорното лице;
  2. Чрез електронна поща, с адрес: office@dshome.bg;
  3. Чрез лична среща в уговорен между страните подходящ срок на следния адрес: гр. Добрич, бул.,,Добруджа“№4

    Писмените сигнали се подписват от лицата, които ги подават. При подаване по електронен път, формулярът се подписва с квалифициран електронен подпис.

 Може да подадете устен сигнал по телефона на следния  телефонен номер: 0876/092-762, както и по други системи за гласови съобщения.

     При подаване на устен сигнал отговорното лице ще попълни данните във формуляра по образец и ще Ви даде възможност да проверите, коригирате и да се съгласите с текста от разговора в писмен вид, както и със съдържанието на формуляра като го подпишете.

      Към сигнала можете да приложите всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените в него твърдения, и / или да се позовете на документи, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация.

     Ако сигналът не отговаря на описаните изисквания отговорното лице ще Ви изпрати съобщение за отстраняване на допуснатите нередовности в 7-дневен срок от получаване на сигнала. Ако нередовностите не бъдат отстранени в този срок, сигналът заедно с приложенията към него ще Ви бъдат върнати.

Вътрешна проверка на подадения сигнал. Правомощия на служителя отговарящ за разглеждането на подадения сигнал

     Всеки сигнал се проверява по отношение на неговата достоверност. Не се разглеждат сигнали, които не попадат в обхвата на ЗЗЛПСПОИН и съдържанието на които не дава основания да се приемат за правдоподобни. Сигнали, които съдържат очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връщат с указание към подателя за поправка на твърденията и за отговорността, която той носи за набеждаване.

    Служителят, отговарящ за разглеждането на подадените сигнали, е длъжен да получи сигнала, след което да го потвърди  в срок от 7 дни след получаването му, за което да Ви уведоми чрез уведомление, като и да Ви предостави обратна информация за предприетите действия в срок не по-дълъг от три месеца след потвърждаването на получаването на сигнала, или ако не Ви е било изпратено потвърждение, след изтичането на не повече от три месеца, считано от изтичане на срока 7 дн. срок, в който е следвало да Ви изпрати уведомление. 

  Не се образува производство по разглеждане на анонимни сигнали, както и по сигнали, които се отнасят до нарушения, извършени преди повече от две години.

    Формулярът, както и всички приложени във връзка със ЗЗЛПСПОИН документи  може да изтеглите линка посочен долу или да се обърнете за съдействие към отговорното лице по разглеждане на сигнали.