fbicon
×
Боя блажна алкидна светлозелена 0.700кг Si belle НИНАХИМ
Боя блажна алкидна светлозелена 0.700кг Si belle НИНАХИМ
Боя блажна алкидна светлозелена 0.700кг Si belle НИНАХИМ
Боя блажна алкидна светлозелена 0.700кг Si belle НИНАХИМ

Боя блажна алкидна светлозелена 0.7 кг Si Belle НИНАХИМ

референтен номер ds21303 | наличност 22 бр.
5,40 лв.
  • Блажна алкидна боя;
  • Разфасовка: 0.700 кг;
  • Цвят: светлозелена.

 

Si belle е блажна, алкидна боя и е изключително подходяща за декоративна защита на дървени и метални повърхности в закрити помещения и на открито, които не са изложени на разрушаващи покритията вещества (органични разтворители, агресивни среди), при нормални атмосферни условия.

Начин на работа: 
Повърхностите се обработват по подходящ начин за отстраняване на остатъци от стари покрития, прах и други замърсявания. 
Грундирането на металните повърхности се извършва с Марсел или Сибел Алкиден грунд ПФ-02, Марсел антикориозионен грунд ПФ-07, а дървените с Безир или Грунд импрегнационен за дърво (за нови дървени повърхности).
За максимална гладкост на филма при боядисване на дърво, след пълното изсъхване на първия слой е необходимо обработване на повърхностите с финна шкурка, след което се нанася втория слой.
При необходимост боята се разрежда с до 2% с Разредител АБМ или МРТ, след което се разбърква.
Нанася се с четка, валяк или шприц-пистолет.
Не задържа прах след 3-4 часа.
Изсъхва напълно за 18-24 часа при 23°С.
Разходът е 220-225 г/м² за пълно покриване, в зависимост от цвета.
Гаранционният срок е 24 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.
Съхранение: В закрити, сухи пожарообезопасени складови помещения при температура до 30°С, предпазен от преки слънчеви лъчи.
Съдържа: Минерален терпентин CAS №64742-88-7≤30%, 2-бутанон оксим CAS №96-29-7≤0.3%

Предупреждения за опасност:

Н225 Силно запалими течност и пари;
Н304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища;
Н312+Н332 Вреден при контакт с кожата или при вдишване;
Н315 Предизвиква дразнене на кожата;
Н336 Може да предизвика сънливост или световъртеж;
Н412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект;
Р102 Да се съхранява извън обсега на деца;
Р21 Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване.
Р280 Използвайте предпазни ръкавици, предпазно облекло, защитни очила, предпазна маска за лице;
ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути.
ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно с вода.
Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно.
Продължете с изплакването.
Съдържанието/съдът да се изхвърли в център за събиране на опасни или специални отпадъци, в съответствие с местните, регионални, национални и/или международни разпоредби.
Максимално съдържание на ЛОС за този продукт (кат.:А/г) е 300g/l.

Разгледайте и другите ни предложения в категория "Алкидни бои".

*Посочената цена за продукта " Боя блажна алкидна светлозелена 0.700кг Si belle НИНАХИМ " e валидна само при пазаруване онлайн. Възможно е да има несъответствие с цените и количествата на продукта в различните търговски обекти на строителен магазин ДИ ЕС ХОУМ.

Цвят
Зелен
Разфасовка
0.7 кг
22 бр.

Потребители закупили този продукт, добавят и

10 продукта в същата категория